↑ Powrót do SPRAWNOŚCI

Wydrukuj to Strona

PRZYRODNICZE

Przyjaciel lasu *

Spędzi z zastępem kilka godzin w lesie obserwując jego życie (żerujące zwierzęta, zachowanie ptaków, życie mrowiska, itp.). Opisze swoje spostrzeżenia dołączając rysunki ciekawych roślin lub zwierząt.

Zbierze z każdego piętra lasu po 5 gatunków liści i rozpozna je.

Wymieni i opisze 10 ssaków, 10 ptaków i 5 gadów zamieszkujących polskie lasy.

Rozpozna po 10 gatunków roślin i zwierząt chronionych.

Duch puszczy **

Przeprowadzi samotną, trzygodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.

Przedstawi kilka fotografii, szkiców lub opisów podpatrzonych przez siebie scen z życia zwierząt leśnych.

Zbierze 5 gatunków leśnych owoców jadalnych i 5 gatunków ziół leśnych. Opowie o ich zastosowaniu.

Przepracuje 2 dni w szkółce leśnej lub przy wykonywaniu innych zabiegów pielęgnacyjnych.

Odwiedzi z zastępem rezerwat przyrody, leśny park narodowy lub ścieżkę dydaktyczną w nadleśnictwie. W czasie zwiedzania podzieli się z innymi wiadomościami przyrodniczymi.

Leśnik ***

Przeprowadzi całodobową samotną obserwację lasu (po 3 godziny rano, w południe, wieczorem i w nocy). Przedstawi notatki i zdjęcia.

Rozpozna po liściach, korze i owocach 15 gatunków drzew i krzewów leśnych. Nazwie 15 gatunków roślin runa leśnego.

Zna pospolite szkodniki drzew, objawy ich żerowania oraz zagrożenia ekologiczne lasów w Polsce.

Opowie o leśnych parkach narodowych i najciekawszych rezerwatach na terenie kraju.

Będzie uczestniczyć w leśnym obchodzie lasu, pozna jego pracę. Potrafi wymienić kilka czynności jakie wykonuje leśniczy.

Zorganizuje dla drużyny spotkanie z leśniczym „zielona lekcja” na ścieżce dydaktycznej w nadleśnictwie lub poprowadzi całodniową wycieczkę przyrodnicza po puszczy.

Botanika

Przyrodnik* 28

Przyniesie z wycieczki 15 roślin leśnych i 15 roślin łąkowych, rozpozna je.

Założy zielnik roślin dziko żyjących.

Zaobserwuje rozkwit dowolnie wybranej rośliny od pąka do momentu przekwitnięcia. Sporządzi dziennik obserwacji.

Zbierze nasiona 5 znanych gatunków roślin dziko żyjących.

Zbierze owoce jadalne 5 gatunków roślin leśnych.

Botanik **

Poprowadzi zielnik. Będzie miał w nim co najmniej 10 gatunków: drzew, krzewów, roślin łąkowych, roślin leśnych oraz po 5 gatunków: mchów, porostów, roślin wodnych i bagiennych, roślin górskich.

Korzystając z „klucza” określi gatunek nieznanej sobie rośliny.

Zna najładniejsze skupiska roślin, różnych środowisk, w okolicznych terenach wycieczkowych.

Rozróżni 20 gatunków roślin chronionych w Polsce.

Zwiedzi z zastępem najbliższy dostępny rezerwat roślin lub ogród botaniczny.

Zielarz ***

Sporządzi zielnik roślin leczniczych, w którym dla 15 gatunków ziół określi: nazwę, środowisko występowania, porę wzrostu, kwitnienia i owocowania, części roślin o właściwościach leczniczych, porę i sposób zbioru/przechowywania i zastosowania lecznicze, sposób przesadzania.

Zorganizuje z zastępem zbiór ziół do apteczki drużyny.

Przeprowadzi szkolenia z zakresu zielarstwa.

Sporządzi zielnik roślin trujących, w którym dla 5 gatunków określi: nazwę, środowisko występowania, części trujące rośliny, objawy zatrucia, poda odpowiednie informacje i ostrzeżenia innym.

Rolnictwo

Rolnik ***

Wykona samodzielnie, przez co najmniej 3 dni, prace przy orce, siewie, żniwach, sianokosach, wykopkach lub innych pracach polowych.

Przez 2 miesiące będzie doglądać plonów – zniszczy chwaty, szkodniki, rozpozna etapy wegetacji i stopień dojrzałości roślin uprawnych, itp.

Wyklepie, założy i naostrzy kosę. 29

Naprawi grabie, założy trzonek do motyki lub łopaty, wprawi szczebel do drabiny lub naprawi inne urządzenie gospodarskie.

Obsłuży prosty zmechanizowany sprzęt rolniczy (sieczkarkę, kopaczkę do ziemniaków, siewnik, roztrząsacz nawozu, itp.) z zachowaniem koniecznych środków ostrożności.

Grzybiarstwo

Zbieracz grzybów *

Weźmie udział w grzybobraniu, zbierze koszyk grzybów jadalnych (pod kontrolą osoby doświadczonej).

Będzie zbierał grzyby nie niszcząc grzybni. Oczyści grzyby, posegreguje wg przeznaczenia (suszenie, marynowanie, duszenie).

Ususzy grzyby oraz udusi je lub usmaży.

Potrafi korzystać z atlasu grzybów.

Grzybiarz **

Rozpozna po 10 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.

Przyrządzi 4 potrawy z wykorzystaniem grzybów.

Wykona przetwory z grzybów.

Zorganizuje zbiór grzybów w zastępie.

Zna objawy zatrucia grzybami, potrafi udzielić pierwszej pomocy.

Zwierzęta leśne

Obserwator zwierzyny *

Spośród zwierząt żyjących w Polsce, rozpozna: 10 gatunków ssaków, 10 gatunków ptaków, 5 gatunków gadów, 5 gatunków ryb.

Nauczy się naśladowania odgłosów 5 zwierząt, w tym ptaków.

Dokona półgodzinnej obserwacji zwierzęcia lub zwierząt żyjących na wolności (mrówki, żaby, ptaki, zaskrońce, itp.), bez straszenia ich i bez żadnej ingerencji w ich życie.

Będzie zwracał uwagę na niewłaściwe traktowanie zwierząt przez innych.

Tropiciel zwierzyny **

Dokona kilkugodzinnej obserwacji życia zwierząt. Wskaże leśne ścieżki jednego z nich.

Rozpozna 7 gatunków zwierząt po wyglądzie, tropach, głosach. 30

Będzie wiedział, jakie charakterystyczne gatunki zwierząt można spotkać w różnych regionach Polski.

Zimą będzie systematycznie dokarmiać zwierzynę.

Rozpozna i nazwie zwierzęta chronione w naturze lub na okazanych fotografiach.

Zorganizuje dla zastępu zajęcia z życia zwierząt. Podczas zajęć wytłumaczy młodszym zachowania w lesie.

Zoolog ***

Wykaże zainteresuje się światem zwierząt: zbiera artykuły, albumy i atlasy zwierząt.

Wykaże się znajomością zwierząt żyjących w okolicy i umiejętnością rozpoznania ich tropów.

Weźmie udział w pracach na rzecz ochrony zwierzyny (budowanie paśników, budek lęgowych, dokarmianie zwierząt, walka z kłusownictwem, itp.).

Zorganizuje dla zastępu lub drużyny wycieczkę o tematyce zoologicznej.

Zwierzęta domowe

Przyjaciel zwierząt *

Będzie samodzielnie opiekował się zwierzęciem domowym (pies, kot, chomik, rybki, ptaki lub inne), karmi je, czyści, siedlisko ewentualnie wyprowadza na spacer.

Będzie obserwował zachowanie swojego zwierzęcia, potrafi po zachowaniu odgadnąć jego potrzeby.

Przeczyta książkę na temat zwierzęcia, które posiada. Opowie o zachowaniu swojego zwierzęcia innej osobie posiadającej takie samo zwierzę. Wymieni doświadczenia z opieki nad nimi.

Zwracał będzie uwagę dzieciom, które niewłaściwie odnoszą się do swoich zwierząt.

Opiekun zwierząt **

Przeczyta książkę na temat hodowli zwierzęcia, które posiada.

Samodzielnie będzie się opiekować nowonarodzonym zwierzęciem do osiągnięcia przez nie samodzielności. Będzie odpowiednio troszczyć się o matkę, będzie przygotowywać stosownie do młodego wieku zwierzęcia posiłki, czyścić legowisko, sprzątać.

Przez 3 miesiące od urodzenia zwierzęcia, wykonywać będzie cotygodniowe notatki z obserwacji rozwoju i zdobywania nowych umiejętności przez młode.

Wymieni swoje spostrzeżenia z innym hodowcą. Orientuje się w rasach zwierząt hodowlanych, potrafi scharakteryzować ich przedstawicieli.

Pomoże zwierzętom bezpańskim, porzuconym lub zagubionym. 31

Hodowca ***

Zaopiekuje się przez 2 miesiące zwierzęciem gospodarskim (np. krową, koniem, świnią, kurami, królikami, pszczołami).

Przygotuje i utrzyma w czystości pomieszczenia dla zwierzęcia.

Przygotuje pokarm, będzie poić i karmić zwierzę.

Oporządzi zwierzę (wydoi krowę, zaprzęgnie konia, ostrzyże owcę, wybierze miód, itp.).

Potrafi rozpoznać objawy pospolitych chorób zwierzęcia, wezwać weterynarza i zaradzić w prostych przypadkach (zranienie, złamanie, wzdęcie).

Akwarystyka

Akwarysta *

Założy akwarium dobierając odpowiedni zbiornik.

Urządzi estetyczne wnętrze zbiornika.

Zaplanuje system oczyszczania i napowietrzania wody oraz oświetlenia.

Dobierze zestaw roślin i ryb harmonizujących ze sobą.

Pamięta o systematycznym karmieniu ryb i czyszczeniu akwarium.

Wodnik **

Hoduje przynajmniej od roku ryby lub inne zwierzęta wodne (żaby, żółwie), opiekuje się nimi samodzielnie.

Rozróżnia podstawowe choroby zwierząt akwariowych i potrafi z nimi walczyć.

Przeczyta kilka książek na temat życia w morzu lub zbiornikach słodkowodnych.

Zna 15 roślin wodnych i 30 gatunków zwierząt wodnych (nazwa, wygląd, środowisko występowania, inne charakterystyczne).

Opowie na zbiórce zastępu o najciekawszych zwierzętach żyjących w morzach i oceanach.

Oceanolog ***

Kolekcjonuje książki o tematyce morskiej i inne eksponaty (egzotyczne muszle, kraby, kawałki raf koralowych, itp.).

Potrafi scharakteryzować faunę i florę oceanów i mórz na różnych szerokościach geograficznych.

Zapozna się ze zbiorami muzeum morskiego.

Próbuje nurkować, zapisał się na kurs płetwonurków, kompletuje sprzęt. 32

Zorganizuje harcerska grę o charakterze dydaktycznym, zapoznającą harcerki z geografią mórz i życiem w oceanach.

Meteorologia

Prognostyk *

Zmierzy temperaturę powietrza zachowując wymagane warunki dla pomiarów meteorologicznych.

Odczyta z barometru ciśnienie powietrza i określi czy jest to ciśnienie niskie, wysokie czy normalne dla danej okolicy.

Zmierzy wysokość opadu atmosferycznego.

Pozna zasadę działania wiatromierza, oceni kierunek i prędkość wiatru.

Rozróżni 3 główne typy chmur: kłębiaste, pierzaste, warstwowe.

Poprowadzi dzienniczek obserwacji atmosfery, gdzie systematycznie wpisuje wyniki własnych obserwacji pogody.

Znawca pogody **

Poda charakterystyczne cechy (rozkład ciśnienia, temperatury, kierunek i prędkość wiatru, rodzaj chmur): pogody słonecznej, pogody zimnej, pogody złej dla klimatu Polski.

Rozróżnia 10 rodzajów chmur, masy powietrza, oznaki ich zbliżania się.

Będzie obserwował życie lasu w czasie deszczu.

Potrafi przewidzieć zmianę pogody w dniu następnym:

– na podstawie danych meteorologicznych ( np. odczytu z mapy meteorologicznej),

– z obserwacji zjawisk atmosferycznych (zmiana temperatury, ciśnienia, wiatr, rodzaj chmur, kolor zachodzącego słońca, zorza, mgły, itp.),

– z obserwacji zjawisk przyrodniczych (zachowanie roślin, zwierząt).

Meteorolog ***

Scharakteryzuje poszczególne warstwy atmosfery ziemskiej pod względem składu, zjawisk w nich występujących i roli, jaką pełnią dla życia ziemi.

Wytłumaczy zasady cyrkulacji atmosfery na kuli ziemskiej dla obszaru Polski, na terenach górzystych i nad morzami.

Zwiedzi z zastępem stację meteorologiczną służąc za przewodnika.

Opowie ciekawie młodszym o burzy, tajfunie, trąbie powietrznej, zorzy polarnej, mirażu, itp.

Przez miesiąc będzie dokonywał pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz poprowadzi notatki i kalendarz pogody. 33

Wykona prosty przyrząd meteorologiczny (deszczomierz, wiatromierz).

Ekologia

Młody ekolog *

Będzie zwracał szczególną uwagę na zgodność swojego postępowania z przyrodniczym punktem Prawa Harcerskiego, zrealizuje wynikające stąd postępowania.

Z zastępem lub drużyną weźmie udział w leśnym rajdzie lub biwaku, zwróci szczególną uwagę na swoje zachowanie w lesie i przeprowadzi obserwacje przyrodnicze.

Zamaskuje miejsce po ognisku, latrynie, dole na śmieci, Będzie uczestniczył w maskowaniu obozu lub biwaku pozostawiając teren w stanie nie odbiegającym od zastanego.

Pozna najważniejsze rośliny i zwierzęta chronione, będzie wiedział, jakie można spotkać w najbliższej okolicy.

Oszczędza surowce, wodę, energię elektryczną.

Pozna zasady „4 śmietników”, stara się segregować śmieci.

Ekolog **

Grzecznie i odważnie będzie zwracał uwagę wszystkim, którzy przyczyniają się do niszczenia środowiska: śmiecą, niszczą zieleń, itp.

Wspólnie z zastępem lub drużyną podejmie działanie poprawiające stan środowiska naturalnego lub zapobiegające jego dewastacji. Zna zasady produkcji zdrowej żywności. Wyeliminuje ze swoich posiłków najbardziej szkodliwe produkty dla środowiska (opakowania).

Przeprowadzi zwiad ekologiczny, rozpozna główne źródła zagrożenia, upowszechni wyniki.

Będzie odpowiedzialny za maskowanie terenu po obozie lub biwaku. Stosuje zasady ekologicznego biwakowania.

Wzbogaci biblioteczkę harcerską o wybraną pozycje ekologiczną.

Zapozna się z postacią patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu.

Obrońca przyrody ***

Pozna stan zagrożenia ekologicznego wybranego obszaru Polski i w interesujący sposób przedstawi o nim raport w drużynie.

Nawiąże współprace z organizacją bądź instytucją zajmującą się ekologią, zorganizuje działanie na rzecz środowiska naturalnego przy wsparciu odpowiedniej instytucji lub organizacji opracowując je metodycznie.

Pozna podstawowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, potrafi je zastosować. 34

Zielony M

Zorganizuje i przeprowadzi obóz wędrowny o tematyce ekologicznej, na którym uczestnicy:

– wędrując uczyć się będą nienagannego zachowania,

– zapozna się z pięknem przyrody ojczystej,

– przeprowadzi zwiady ekologiczne,

– podejmą kilka prac pożytecznych dla środowiska,

– opracują i zrealizują zadania zapoznające mieszkańców danego regionu z zagrożeniem ekologicznym,

– rozpropaguje wśród ludności wiejskiej zasady produkcji zdrowej żywności.

Wędkarskie

Początkujący wędkarz *

Założy prawidłowo żyłkę na wędkę.

Zna 5 rodzajów ryb słodkowodnych i słonowodnych zdatnych do jedzenia.

Zakupi w sklepie wędkarskim odpowiedni sprzęt i przynętę.

Wie, kiedy ryby biorą najlepiej, samodzielnie złowi rybę.

Wędkarz **

Przyuczy dwóch harcerzy jak prawidłowo nałożyć żyłkę, przynętę i jak dobrze zarzucić.

Zna 10 gatunków słodkowodnych i słonowodnych.

Upiecze samodzielnie złowione ryby na ognisku z przyprawami.

Wypłynie na połów z doświadczonym rybakiem lub wędkarzem. Przez ten czas nauczy się tajników połowu i zaobserwuje zachowania ryb.

Rybak ***

Spędzi dzień na wodzie łowiąc ryby najlepszymi znanymi sposobami.

Zda egzamin na kartę rybacką.

Przyrządzi dwa posiłki ze złowionych przez siebie ryb.

Zna 20 gatunków słodkowodnych i słonowodnych.

Potrafi wykonać w warunkach polowych przyrządy do połowu na własny użytek.

Zorganizuje harcerski turniej wędkarski.

Dodaj komentarz :)