↑ Powrót do SPRAWNOŚCI

Wydrukuj to Strona

KLERYCKIE

Mojżesz**

Przeprowadzi egzegezę trzech fragmentów biblijnych, w których występuje słowo Czuwaj, korzystając z tekstów oryginalnych.

Postara się o skompletowanie wszystkich tomów Biblii Jerozolimskiej.

Przygotuje dla Kręgu ciekawą i oryginalną zbiórkę w oparciu o fragment z Księgi Wyjścia mówiący o Passze Żydowskiej (np. w formie prawdziwej uczty). Odnajdzie wspólne elementy wieczerzy Paschalnej i Eucharystii, zasygnalizowałem je w czasie zbiórki.

Wspólnie z harcerzami przygotuje pantomimę przedstawiającą fragment Pisma Świętego, podczas harcerskich rekolekcji lub dnia skupienia.

Przygotuje i przeprowadzi harcerską Drogę Krzyżową w oparciu o Ewangelię ośmiu błogosławieństw i tekst Prawa Harcerskiego.

Poszerzy swoja wiedze na temat Ziemi Świętej.

Dawid***

Wypełni wymagania na sprawność Mojżesz.

Przygotuje i przeprowadzi harcerski dzień skupienia w oparciu o teksty wybranych Psalmów i Prawa Harcerskiego.

Przeczyta płynnie, wybrany obszerny fragment Pisma Świętego w języku hebrajskim lub greckim.

Napisze obszerny komentarz do Prawa Harcerskiego w formie gawęd dla instruktorów, w oparciu o wybrane fragmenty Biblii. Postara się o publikację opracowania na łamach prasy harcerskiej.

Podejmie wyzwanie zaprowadzenia dziennika duchowego, w którym przez czas określony podczas rozmowy ze spowiednikiem, będę notował duchowe poruszenia biblijne, w oparciu o fragmenty Pisma Świętego z codziennej liturgii.

Przygotuje i przeprowadzi cykl zbiórek, poświęcony najważniejszym miejscom kultu, związanym z Historią Zbawienia.

Rabbi M”

Wypełni wymagania na sprawność „Dawid”.

Odbędzie pielgrzymkę do Ziemi Świętej odwiedzając najważniejsze miejsca związane z ziemskim życiem Jezusa.

W każdym z odwiedzonych miejsc świętych zagłębi się w teksty Biblii z nim związane, sporządzając dziennik pielgrzyma.

Sporządzi album własnoręcznych fotografii z Ziemi Świętej, opatrzony komentarzem biblijnym. 122

Teologia

a) teologia dogmatyczna

Dogmatyk***

Przygotuje materiał (np. recenzja książki) poświęcony zagadnieniom postoralno – dogmatycznym, do lokalnej prasy kościelnej.

Przygotuje i przeprowadzi podczas kursu zastępowych proste, oryginalne i ciekawe zajęcia na temat wago sakramentów (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania) w życiu chrześcijańskim i harcerskim, uwzględniając w tym pracę zastępu.

Napisze i opublikuje pogłębiony mariologicznie komentarz do Aktu Zawierzenia ZHR Matce Bożej.

Poszerzy prywatną biblioteczkę o pozycje książkowe z dziedziny teologii dogmatycznej, która stanowi dla niego szczególnie interesujący temat.

Weźmie udział w teologicznym sympozjum naukowym poświęconym zagadnieniom dogmatycznym, z którego krótką relację przedstawiłem podczas zbiórki Kręgu.

b) teologia fundamentalna

Dominik ***

Napisze prosty artykuł do prasy harcerskiej, w którym wskaże na absolutną niepowtarzalność Orędzie ewangelicznego w stosunku do innych wielkich religii świata. Zaakcentuje w nim szczególnie postać Jezusa, jako Zbawiciela świata.

Przygotuje zbiórkę dla młodszych harcerzy, podczas której porozmawia o trudnościach i wątpliwościach wiary jakie napotykają w swoim życiu.

Podczas Wielkiego Postu przygotuje i przeprowadzi w oryginalny sposób spotkanie (cykl spotkań) instruktorskie, podczas którego rozmawialiśmy o wadze wspólnotowego i hierarchicznego wymiaru Kościoła. Podczas spotkania posłużyłem się fragmentami świadectw z pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz tekstami Soboru Watykańskiego II.

Przygotuje i wspólnie z braćmi z Kręgu przeprowadzi grę dla wędrowników, podczas której uczestnicy zrozumieją podstawowe różnice doktrynalne w Kościołach chrześcijańskich. Wskaże jednocześnie podobieństwa, które ułatwiają dialog ekumeniczny trwający między Kościołami.

Z kulturą i bez narzucania poglądów, włączy się w dyskusję instruktorską, prowadząc apologię fundamentalnych prawd wiary, w sytuacji wymagającej takiej postawy.

W rocznicę lub w dzień wyboru, papieża Jana Pawła II, przygotuje harcerskie wspominki poświęcone Białej Służbie. Jako wstęp powie prostą i interesującą gawędę o „prymacie Piotra”, w oparciu o Pismo Święte. 123

Apostoł „M”

Wypełni wymagania na sprawność „Dominik”.

Przygotuje konferencję instruktorską dla kadry lokalnych hufców (męskiego i żeńskiego), podczas której zaproszony specjalista poprowadzi zajęcia na temat sekt oraz realnych zagrożeń związanych z tym problemem. Szczególną uwagę zwróci na treści, które powinny być znane osobom prowadzącym działania wychowawcze.

Postara się zorganizować lub przynajmniej zainspirować środowiskową pielgrzymkę do grobów Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie.

c) teologia moralna

Moralista ***

Na podstawie encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor, napisze artykuł do gazetki harcerskiej, w którym podstawowe wskazania, co do zagrożeń etycznych o moralnych, przeniesie na grunt harcerski.

Przygotuje ciekawą zbiórkę dla wędrowników na temat 10 punktu Prawa Harcerskiego.

Poprowadzi zajęcia dotyczące zagadnień przygotowania do życia w rodzinie, podczas kursu przewodnikowskiego.

Nawiąże kontakt z ruchem na rzecz obrony życia.

Podczas rekolekcji harcerskich, zaplanuje i przeprowadzi nabożeństwo pomagające w rachunku sumienia, przygotowując harcerzy do sakramentu pojednania.

Filozofia

Heraklit ***

Zorganizuję oraz będę prowadził przez pewien czas, harcerskie kółko filozoficzne, w którym skupię zainteresowanych filozofią instruktorów, harcerzy starszych i wędrowników z lokalnego środowiska.

Podczas warsztatów wędrowniczych zorganizuję i poprowadzę dyskusję panelową na wybrany temat filozoficzny, w oparciu o określone źródła.

Napiszę krótką i interesującą recenzję wybranej pozycji współczesnego filozofa polskiego, zachęcając instruktorów do lektury tekstów filozoficznych. Postaram się o publikację tego materiału w prasie harcerskiej.

W oparciu o wybrane pozycje literatury filozoficznej, przeprowadzę analizę dostrzeżonego w środowisku harcerskim problemu natury filozoficznej, który związany jest z zaobserwowanymi zmianami w optyce wychowawczej. Przygotowany materiał opublikuje w prasie harcerskiej.

Dodaj komentarz :)