↑ Powrót do SPRAWNOŚCI

Wydrukuj to Strona

DUCHOWE

Biblista **

Posiada swoją Biblię i zna historię jej powstania.

Wie, co to są sigla biblijne i wg nich potrafi znaleźć fragmenty perykop biblijnych.

Przeczyta i zna jedną z Ewangelii.

Przygotuję swoją modlitwę poranną i wieczorną w oparciu o Biblię.

Weźmie udział w przygotowaniu nabożeństwa lub rekolekcji harcerskich.

Znawca Biblii ***

Zdobędzie wiedzę na temat tłumaczeń Biblii.

Zna najstarsze rękopisy Biblii.

Czyta regularnie Biblię ze zrozumieniem, posługując się komentarzem.

Poprowadzi dla innych modlitwę, rozważania lub czuwanie w oparciu o perykopy biblijne.

Odnajdzie ślady inspiracji Biblią w kulturze (np. malarstwo, literatura, film, teatr), podzieli się nimi

z innymi.

Poprowadzi zajęcia dla harcerzy ukazujące bogactwo Biblii.

Zna biblijną historię zbawienia.

Ekumenizm

Młody ekumenista*

Odwiedzi świątynie innego wyznania chrześcijańskiego (cerkiew prawosławną, zbór itp.)

Wie, czym różnią się nabożeństwa w różnych Kościołach chrześcijańskich.

Potrafi rozróżnić religie od wyznań chrześcijańskich.

W czasie trwania próby będzie się modlił o pokój między wyznawcami Chrystusa.

Ekumenista **

Weźmie udział w nabożeństwie w innym Kościele chrześcijańskim.

Pozna główne różnice między Kościołami chrześcijańskimi (np. zwyczaje, dogmaty, architektura sakralna).

Poprowadzi modlitwy w duchu ekumenicznym np. Taizé w swoim środowisku.

Propagator ekumenizmu *** 115

Przeprowadzi dla harcerzy z drużyny zbiórkę o innych Kościołach chrześcijańskich i ekumenizmie.

Współorganizuje nabożeństwo ekumeniczne.

Współorganizuje spotkania młodych chrześcijan różnych Kościołów.

Zna nauczanie Papieży dotyczące ekumenizmu.

Jan Paweł II

Lolek *

Odwiedzi miejsce związane z Janem Pawłem II. Opowie o tym w jakich okolicznościach Wojtyła przebywał w tym miejscu.

Weźmie udział w inscenizacji scenki z życia Jana Pawła II.

Pozna cztery najważniejsze daty z życia Jana Pawła II (urodzenia, święceń kapłańskich, wyboru na papieża, śmierci).

Wie ile razy Jan Paweł II pielgrzymował do Ojczyzny. Wymieni 5 odwiedzonych miejscowości.

Odmówi modlitwę w intencji Jana Pawła II.

Karol **

Zorganizuje wyprawę zastępu do miejsca związanego z Janem Pawłem II, ciekawie oprowadzi po tym miejscu.

Pokieruje zastępem w przygotowaniu scenki z życia Jana Pawła II lub pokieruje elementem przygotowania scenki z życia Jana Pawła II (scenografia, oprawa muzyczna itp.) i weźmie w niej udział.

Przeczyta Kwiatki Jana Pawła II.

Na zbiórce zastępu opowie gawędę nt. wybranego okresu życia Karola Wojtyły.

Zna hasła przewodnie poszczególnych pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny.

Poprowadzi koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wujek ***

Weźmie udział w spływie kajakowym lub górskiej wędrówce szlakiem Karola Wojtyły. Opublikuje relację.

Zwiedzi rodzinny dom Wojtyłów w Wadowicach i w ciekawej formie opowie o tym na zbiórce drużyny.

Wyreżyseruje wieczornicę o Janie Pawle II.

Przeczyta książkę Jan Paweł II, np. „Przekroczyć próg nadziei” lub „Pamięć i tożsamość”.

Napisze artykuł o Janie Pawle II do harcerskiej gazety lub portalu. 116

Na zbiórce drużyny opowie gawędę o znaczeniu pontyfikatu Jana Pawła II oraz przybliży sylwetki dwóch świętych bądź błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II.

Podczas modlitewnego czuwania poprowadzi rozważanie o Janie Pawle II.

JPII M

Odwiedzi grób Jana Pawła II.

Weźmie udział w inscenizacji utworu Jana Pawła II.

Przeczyta Tryptyk rzymski.

Zorganizuje w swojej miejscowości przedsięwzięcie poświęcone pamięci Janowi Pawłowi II.

Zna tematykę encyklik Jana Pawła II. Przybliżył harcerzom treść co najmniej dwóch z nich.

Odprawi nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

Liturgia

Ministrant*

Służy do Mszy świętej (w okresie próby), umie posługiwać księdzu w różnych sytuacjach.

Zna znaczenie poszczególnych części Mszy świętej, potrafi o tym opowiedzieć.

Weźmie udział w harcerskich dniach skupienia.

Lektor**

Czyta tekst biblijny ze zrozumieniem.

Pozna podstawy fonetyki, które wykorzystuje do prawidłowego czytania lekcji podczas Mszy św.

Ma podstawowe wiadomości o Biblii, wie czym jest natchnienie biblijne, otacza szacunkiem Słowo Boże.

Potrafi pełnić wszystkie funkcje przy ołtarzu. Potrafi opowiedzieć o postawach i gestach

liturgicznych.

W swoim życiu codziennym kieruje się zasadami wiary, modli się, żyje sakramentami św.,

potrafi uzasadnić swoją wiarę.

Liturgista ***

Przygotuje Mszę świętą: rozdzieli zadania pomiędzy ministrantów, przygotował ołtarz,

naczynia liturgiczne i pomoże ubrać się księdzu.

Przygotuje wprowadzenia do czytań na Mszy świętej, poprowadzi modlitwę wiernych, przygotuje zestaw pieśni.

Zbuduje wraz z innym harcerzem kapliczkę obozową.

Prowadzi modlitwy poranne, wieczorne oraz przy posiłkach na biwaku/obozie.

Poprowadzi zbiórkę zastępu z wiedzy na temat liturgii.

Misje

Przyjaciel misji *

Należy do organizacji promującej misje.

Weźmie udział w akcji środowiska na rzecz misji.

W trakcie próby, pomodli się za misjonarza i misje.

Znawca misji **

Należy do wspólnoty modlącej się za misje przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Przygotuje gazetkę na temat misji dla swoich rówieśników (parafii, drużyny, szkoły, klasy).

Weźmie udział w zbiórce środków na rzecz misji.

Napisze list do misjonarza.

Zapozna się z czasopismem misyjnym i podzieli się swoimi wrażeniami z rówieśnikami.

Misjolog ***

Założy i animuje modlitewną wspólnotę w swoim środowisku przez okres co najmniej pół roku.

Ukończy kurs animacji misyjnej.

Weźmie aktywny udział w wybranym spotkaniu misjologicznym.

Przedstawi historię misji danego kontynentu.

Poprowadzi korespondencję z misjonarzem.

Przeczyta: Ad gentes lub Redemptoris Missio. W swojej grupie rówieśniczej podzielił się refleksją nad odkrywaniem swojego powołania.

Misjonarz M

Weźmie udział w wyprawie misyjnej do wybranego kraju.

Jest misjonarzem w swoim środowisku.

Zna nauczanie papieskie dotyczące misji.

Pielgrzymki

Pątnik ***

Przygotuje ognisko lub kominek na temat sensu pielgrzymowania. 118

Weźmie udział jako harcerz w mundurze w trzech pielgrzymkach do miejsc świętych w Polsce.

W jednej z nich pełnił służbę (liturgiczną, sanitarną, porządkową…).

Będzie współorganizatorem pielgrzymki drużyny.

Pielgrzym M

W prasie harcerskiej, czasopiśmie lokalnym lub na portalu opublikuje własne rozważania nad pielgrzymowaniem teraźniejszym.

W mundurze harcerskim odbędzie pielgrzymkę do Santiago de Compostello, do Ziemi Świętej lub Rzymu.

Zorganizuje pielgrzymkę harcerską własnego środowiska harcerskiego.

W czasie pobytu na pielgrzymce stara się ewangelizować napotkane osoby, szczególnie dając przykład własnej wiary.

Bł. phm. S. W. Frelichowski

Wicek *

Uczestniczy w uroczystościach religijnych związanych z osobą bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego.

Spełni trzy dobre uczynki na wzór tych, które czynił błogosławiony Wincenty.

Przeczyta życiorys błogosławionego i potrafi wymienić miejsca jego życia i pracy.

Wziął udział w harcerskim dniu skupienia.

Odmówił codziennie rano albo wieczorem dodatkową modlitwę w wybranej intencji lub o kanonizację Błogosławionego.

Wicek – kapelan **

Zaangażuje się w uroczystości religijne związane z osobą bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w swoim środowisku.

Weźmie udział w niesieniu pomocy dla potrzebujących.

Zaprezentuje osobę – dzieło błogosławionego w dowolnie wybrany sposób – np. gazetka, kominek, gra lekcja religii, itp.

Potrafi wytłumaczyć w zastępie, dlaczego bł. Ks. S. W. Frelichowski jest patronem harcerstwa polskiego.

Uczestniczy w rekolekcjach harcerskich lub dniach skupienia i pomagał w ich przygotowaniu.

Odmawia codziennie dodatkową modlitwę wybranej intencji lub o kanonizację błogosławionego.

Wicek – męczennik *** 119

Nawiedzi symbolicznie grób błogosławionego w Toruniu lub inne miejsce związane z jego osobą np. Chełmżę, Toruń, Dachu.

Jest zaangażowany w uroczystości religijne związane z osobą bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego w swoim środowisku.

Zorganizuje lub weźmie udział w niesieniu pomocy dla potrzebujących.

Przeczyta życiorys błogosławionego i homilię Papieża wygłoszoną w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w Toruniu 1999 roku. Podzielił się refleksja na kominku drużyny. Zaprezentuje osobę-dzieło błogosławionego w prasie lokalnej lub na portalu internetowym.

Potrafi wytłumaczyć, jakie znaczenie w życiu bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego odegrało harcerstwo.

Współorganizuje rekolekcje harcerskie lub dzień skupienia w swoim środowisku.

Odmówi przy codziennej modlitwie dodatkową w intencję o kanonizację błogosławionego.

Frelichowski M

Zorganizuje pielgrzymkę, rajd, wycieczkę, do miejsca, związanego z osobą błogosławionego np. Chełmża, Toruń, Dachu.

Przygotuje uroczystości religijne związane z osobą bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego w swoim środowisku.

Wskaże i zorganizował pole służby dla siebie i innych inspirując się działalnością błogosławionego.

Przeczyta życiorys błogosławionego i homilię Papieża wygłoszoną w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w Toruniu 1999 roku. Podzieli się refleksja na kominku drużyny/ środowiska.

Zaprezentuje osobę-dzieło błogosławionego w formie gry harcerskiej.

Wytłumaczy w ciekawy sposób młodszym harcerzom, dlaczego bł. ks. phm. S. W. Frelichowski jest naszym patronem i jakie znaczenie odegrało w jego życiu harcerstwo.

Zorganizuje harcerskie rekolekcje lub dni skupienia.

Odmawia przy codziennej modlitwie dodatkową w intencję o kanonizację błogosławionego.

Ma swojego patrona (autorytet) w swej harcerskiej służbie, opowiedział o jego znaczeniu w życiu harcerskim

Dodaj komentarz :)